ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

Ստորև ներկայացված է ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի  25ամյակին նվիրված գիտաժողովի օրակարգը նոյեմբերի 14-ի համար:

10:00-11:00 ԱՐԴԻ ՍՈՑԻՈԼՈ-ԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԶԱՐԳԱՑ-ՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԾԵՐ

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոնֆերենց դահլիճ

 1.Միջառարկայական հարացույցը ժամանակակից սոցիոլոգիայի զար-գացման հեռանկարների լույսի ներ-քո

Զասլավսկայա Մ., ս.գ.դ., ԵՊՀ սոցիո-լոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

2.Սիներգիան որպես սոցիոլոգիա-կան մտածողության հարացույց

Գրիգորյան Է., փ.գ.դ., ՀՀ Փիլիսոփա-յության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտ. աշխա-տող

 3. Հայ իրականությունը գենդերային հետազոտությունների հայելում

Գևորգյան Հ., փ.գ.թ., ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլո-գիայի ամբիոնի դոցենտ

 4.Սոցիոլոգների վերապատրաստ-ման ռազմավարության նորացում

Թոքմաջյան Զ., ս.գ.թ., ԵՊՀ սոցիոլո-գիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի տե-սության և պատմության ամբիոնի դո-ցենտ

11:00-12:00 ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի տարածաշրջանային ինտեգրացիայի և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոն

 1. Կյանքի որակը Հայաստանում. սուբյեկտիվ անբավարարվածութ-յունը որպես մտածողության տիպ

Գրիգորյան Հ. “Այ Փի Էս Սի” քաղաքա-կան և սոցիոլոգիական խորհրդատվու-թյունների ինստիտուտի տնօրեն, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի տեսության և պատմութ-յան ամբիոնի դասախոս

2. Անկառավարելի դերակատարներ. Կարմիր բանակի լիտվացի կանայք սովետական և հետսովետական կո-լեկտիվ հիշողության մեջ

Իգլիտիս Դ.  ԱՄՆ, Ջորջ Վաշինգտնոնի համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր

 3. Նմանակում և ինքնություն. նախ-նադարյան մարդու մտածողության խնդրի շուրջ

Բոբոխյան Ա.  ՀՀ ԳԱԱ Ազգագրության և հնագիտության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հրավիրյալ դասախոս

 4. Հայերի մշակութային արժեքային կողմնորոշումները. միջմշակութային հետազոտություններ

 Խաչատրյան Ն., հ.գ.թ., ԵՊՀ փիլիսոփա-յության և հոգեբանության ֆակուլտետի անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

 

11:00-12:00 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոնֆերենց դահլիճ

 1. Սոցիալական գործընկերությունը և սոցիալ-տնտեսական առաջարկ-ների կարգավորման եռակողմ մեխանիզմը

Սահակյան Ա.. ս.գ.դ., ԵՊՀ սոցիոլո-գիայի ֆակուլտետի  սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի վարիչ

 2. Ինտելեկտուալ ռեսուրսները բիզնեսի կառավարման ոլորտում

Օգանյան Կ., փ.գ.դ., պրոֆեսոր, Սանկտ Պետերբուրգի պետական, ինժեներա-տնտեսագիտական համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

 3. Սոցիալական աշխատանքը արդի սոցիալական բարեփոխումների կիզակետում. մարտահրավերներ և հնարավոր լուծումներ

Անտոնյան Մ., ս.գ.թ., ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի դոցենտ

 4. Դպրոցի բյուջեն և կրթության որակը

Խաչատրայն Ա., փ.գ.թ., ԵՊՀ սոցիոլո-գիայի ֆակուլտետի սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչ

 12:00-12:30  ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

12:30-13:30 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱ-ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՀԱՅԱՍ-ՏԱՆՈՒՄ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀ-ՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոնֆերենց դահլիճ

 1.Սոցիոկրատական և քաղաքացիավարական կայունության սոցիալական չափումները հայ հասարակության եվրա-ինտեգրման գործընթացում

Ալեքսանյան Ա.  ք.գ.թ., ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքական գիտու-թյան պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ

2. Զինվորաքաղաքացիական հա-րաբերությունները ՀՀ-ում

Ավետիսյան Ա., ՀՀ ՊՆ պաշտպա-նական քաղաքականության վարչ-ություն, ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլ-տետի հրավիրյալ դասախոս

3. Կոնֆլիկտների կանխարգելման և վաղ ախտորոշման համակարգի ներդրման հնարավորությունները հայոց բանակում

Բաբլոյան Ա., ս.գ.թ., ԵՊՀ սոցիոլո-գիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ

 13:30-14:30 ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑ-ՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կոնֆերենց դահլիճ

1. Նոր հասարակություն, նոր հաղորդակցություններ, նոր տեխնոլոգիաներ

Մելքոնյան Ն., ս.գ.թ., ԵՊՀ սոցիո-լոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

2. Հայաստանյան գովազդի լեզվական չափումը

Հայրապետյան Զ. ԵՊՀ սոցիոլոգիաի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլո-գիայի ամբիոնի դասախոս

3. Հաղորդակցական ակտիվության առանձնահատկությունները արդի տեղեկատվական հասարակության պայմաններում

Ալեքսանյան Ա., ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *