ՏՊԱԳՐՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերության (այսուհետ` ՈւԳԸ) կողմից պարբերաբար հրատարակվում է “ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու” խորագիրը կրող հոդվածների ժողովածուն, որտեղ տեղ են գտնում ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների գիտական հոդվածներ: Ժողովածուի առաջին համարը երաշխավորվել է տպագրության ԵՊՀ Գիտական խորհրդի 2011 թ. դեկտեմբերի 1-ի որոշմամբ: “ՈւԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու”-ին հոդված կարող է ներկայացնել ՀՀ բուհերից կամ գիտահետազոտական կենտրոններից որևէ մեկում սովորող մինչև 35 տարեկան անհատը: Ներկայացված գիտական հոդվածն իր բովանդակությամբ պետք է արտացոլի հեղինակ(ներ)ի կողմից ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները և պարունակի գիտականորեն ընդունված ձևակերպումներ:

Հոդվածի համակարգչային շարվածքը` ՙWord-97-2003՚ ծրագրով:

Ծավալը` 3 ամբողջական էջից մինչև 6 էջ:

Տեքստի տառատեսակը. հայերեն` Arial Armenian, KDWin` Armenian Phonetic,

ռուսերեն` Arial LatRus, KDWin` Russian Phonetic,

անգլերեն` Times New Roman, KDWin` US:

Առաջին էջի վերին տողում (մեջտեղում) 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ

(Bold) գրվում է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով

տրվում են հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt

տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը,

ֆակուլտետը, կարգավիճակը (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ևն),

կուրսը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են գիտական ղեկավարի գիտական

աստիճանը, կոչումը, անունն ու ազգանունը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են

հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը: Մեկ տող բաց թողնելով`

անհրաժեշտ է ներկայացնել հոդվածի հիմնական տեքստը:

Հիմնական տեքստի տառաչափը` 10 pt, տողերի հեռավորությունը` 1, էջի ֆորմատը`

A4 (210 x 297 մմ), լուսանցքները. ձախից` 30 մմ, վերևից` 20 մմ, աջից` 15 մմ, ներքևից` 20

մմ: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից (alignment: Justify):

Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից` TAB-ի կիրառմամբ:

Հղումները պարտադիր են. տրվում են տողատակում` 10 pt տառաչափով, տողերի

հեռավորությունը` 1: Հղման տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմից

(alignment: Justify): Հղման մեջ պետք է ներկայացված լինեն օգտագործված աշխատանքի

հեղինակի ազգանունը և անվան առաջին տառը (թավ տառերով` Bold), այնուհետև`

աշխատանքի վերնագիրը, հրատարակման վայրը, թվականը, օգտագործած

ինֆորմացիայի էջը:

Ռուսերեն և անգլերեն սեղմագրերը պարտադիր են. հոդվածի տեքստից մեկ

տող հետո մեջտեղում 10 pt տառաչափով, գլխատառերով, թավ (Bold) ռուսերենով գրվում

է հոդվածի վերնագիրը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt տառաչափով տրվում են

հեղինակ(ներ)ի Անուն Ազգանուն(ներ)ը: Մեկ տող ներքև տողի մեջտեղում 10 pt

տառաչափով, շեղատառ (Italic) տրվում է բուհը կամ գիտահետազոտական կենտրոնը,

ֆակուլտետը, կարգավիճակը (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա ևն),

կուրսը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են գիտական ղեկավարի գիտական

աստիճանը, կոչումը, անունն ու ազգանունը: Մեկ տող ներքև 10 pt տառաչափով գրվում են

հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը: Այնուհետև 5-15 տողի

սահմաններում համառոտ ներկայացվում է հոդվածի էությունը:

Ռուսերեն սեղմագրի օրինակով պարտադիր է նաև անգլերեն սեղմագրի

ներկայացումը:

Հոդվածն անհրաժեշտ է մինչև մայիսի 28-ը տպագիր և էլեկտրոնային տարբերակներով ներկայացնել ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահին`sss.soc@gmail.com, կամ ԵՊՀ ՈւԳԸ  կենտրոնական գրասենյակ (Ա. Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 608 սենյակ) կամ էլ ՈւԳԸ էլեկտրոնային փոստի հասցեին` sss@ysu.am:

Հոդվածին պարտադիր պետք է կցված լինեն գիտական ղեկավարի կարծիքը և համապատասխան ամբիոնի վարիչի կողմից տրված երաշխավորագիրը: Եթե հոդվածը ներկայացվում է էլեկտրոնային փոստով, ապա անհրաժեշտ է ուղարկել նաև երաշխավորագրերի սկանավորված տարբերակները:

ՎԵՐԸ  ՆՇՎԱԾ  ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻՆ  ՉՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ  ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ  ՉԵՆ ՏՊԱԳՐՎԵԼՈՒ:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *