Հոդվածներ հետևյալ բաժնից` 'Այլ հոդվածներ'

Հայաստանի վաղքրիստոնեական սրբազան լանդշաֆտի կազմավորման մի քանի սկզբունքների մասին

Հեղինակ՝ Էվիյա Հովհաննիսյան eviahovhannisyan@yahoo.com Վաղմիջնադարյան Հայաստանի մշակութային լանդշաֆտը խիստ ուշագրավ, հարուստ ու խոսուն երևույթ է, որի բովանդակալից ուսումնասիրությունը, նրա իրական ու երևակայական մակարդակների վերլուծությունը կնպաստի լանդշաֆտի կազմակերպման գործոնների և տարածքի մշակութայնացման փոխառնչությունների վերհանմանը: Վերջին տարիները հայագիտության մեջ ակնհայտ տեղաշարժ է զգացվում վաղքրիստոնեական սրբազան լանդշաֆտի ուսումնասիրության ուղղությամբ (Ն. Ղարիբյան, Հ. Պետրոսյան, Ա. Ղազարյան): Վաղմիջնադարյան քրիստոնեական լանդշաֆտի ուսումնասիրությունը […]

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՐԱՎԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՏԻՊՕՐԻՆԱԿՆԵՐՆ Ու ԴՐԱՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾԵԼՈւ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Հեղինակ` Գևորգ Տեր Հովհաննիսյան gevorgterhovhannisyan@gmail.com Ժողովրդավարության և ժողովրդավարացման հիմնախնդիրների իմաստավորման համատեքստում առանձնակի կարևորություն է ձեռք բերում ընտրությունների և ընտրական համակարգերի համակարգային ուսումնասիրությունն ու այդ հիմքով կիրառական հետազոտությունների կատարումը` հիմք ընդունելով այն համոզմունքն, որ ընտրություններն ու դրանց անցկացման գերնպատակին ուղղված կայացած ընտրական համակարգերն են ժողովրդավարության և դրա հուսալի գրավական հանդիսացող ներկայացուցչական ինստիտուտների ձևավորման և անխափան գործառնության […]