Collective Memory as a Basic Axis of Local Identity Construction – Armenians in the Home Country and in the Diaspora in a Transnational Perspective –

Hakob Matevosyan

hakob.matevosyan@gmail.com

The main objective of my research is to answer the question how collective memory and local identity intertwine in the Diaspora as well as the home country of the Armenians. What dividing lines can be observed? And can we even assume that there exists a unified Armenian collective memory? Answering this question is all the more interesting because it can resolve universal problems of Diaspora theory and sociology, for which the example of the Armenians is ideal, since they first appeared in various European and Asian regions as early as in the Middle Ages, taking along their identity and cultural treasures, which would be reflected in various ways in the memory of both the Armenian and the local communities upon a synthesis with the individual local societies.

(more…)

Read More

Կամավորական աշխատանք «Հայկական Սոցիոլոգիական Ակումբ»-ում

  «Հայկական Սոցիոլոգիական Ակումբը» փնտրում է եռանդուն անձանց, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցել Հայկական Սոցիոլոգիական Ակումբի աշխատանքներին` կամավոր սկզբունքներով:

Կամավորական աշխատանքների ընթացքում ընտրված անձիք հնարավորություն կունենան ոչ միայն մասնակցել, այլ նաև կազմակերպել հետազոտական աշխատանքներ, հարստացնել սեփական գիտելիքները և  նպաստել սեփական մասնագիտական աճին:

(more…)

Read More

“Բառեր և իրեր”

Հեղինակ` Մարինա Գալստյան

galstyanmarina@gmail.com

Միշել Ֆուկոն ֆրանսիացի տեսաբան է, որին դասում են կառուցվածքաբանության կամ, ավելի ճիշտ, պոստկառուցվածքաբանության ներկայացուցիչների շարքերին: Սակայն ինքը Ֆուկոն իրեն չէր համարում կառուցվածքաբան: Իր տված հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նա ասում է, որ կառուցվածքաբանության շարքին հեղինակներին դասում են կողքից դիտարկողները, այսինքն` դա գնահատական է, որ տրվում է այս կամ այն հեղինակին: Սույն Էսսեն փորձ է համառոտ ներկայացնել ֆուկոյի հիմնական գաղափարները, որոնք տեղ են գտել «Բառեր և իրեր» գրքում:

(more…)

Read More